Ilja Houben 44ste Jeugdprins van VV de Gangmaekers

De sjpanning was te snieje inne zaal. De leechte waare gedimpt. De temperatuur sjteeg. Alle Gangmaekers en Gangmaekerinnekes haaje dezelfdje vraog; Waem waerdj de 44ste Jeugdprins. Die vraog waerdje gelukkig sjnel beantwoordj: Ilja Houben!

Effe väörsjtèlle:

Ich bön zoeë grueëts óm de noewe jeugdprins van ‘t Gangmaekersriek 2017 te moge zeen en wil mich gaer aan uch väörsjtèlle es Jeugdprins Ilja 1 (Houben). Ich bön 12 jaor aod en woeën oppe Teggert 23 mèt miêne pap Ed(ward), aod adjedant in 2009, miên mam Nancy en miêne broor Raf, dae ouch 2 jaor in de jeugdraod hieët gezaete. En neet te vergaete oze hóndj Buddy.

Ich zit oppe Havo in Häör en miêne groeëtste hobbiej is voetballe. Det doon ich biej de D1 van VV. HEBES en ich bön groeët fen van PSV. Es ich nog tiêd ueëver höb gaon ich gaer get sjpelkes sjpele oppe Pleesjtesjon.

Es prinses höb ich Gwenn (Wenke) gekoeëze en as adjedant miêne vrundj Loet (Bongers).

Jeugdprinses Gwenn

Ich bön Gwenn Wenke en bön 12 jaor. Ich woeën oppe Genoenhoflaan in Hael same mèt miên aojers Robbert en Wendy en miên zösje Esmée. Ich zit in de brögkklas op St Ursula in Häör. Miên hobbies zeen paerdrieje en dwarsfluit sjpele biej jeugdharmenie de Vriendenkrans.

Jeugdadjedant Loet

Ich bön Loet Bongers en bön 12 jaor. Ich woeën oppe oeësterveldjsjtraot in Hael same mèt pap (Rob), mam (Karin), miêne broor Siem I (2015) en oze hóndj Funs. Ich gaon in Heitse nao sjoeël en miên groeëtste hobbies zeen voetballe, det doon ich in de D2 biej VV HEBES en sjpelkes sjpele (mèt Jeugdprins Ilja) oppe pleesjtesjon.

Wae winse uch allemaol unne super sjoeëne Vastelaovend! Gaer wil ich aafsjloête mèt miêne sjpreuk:

“Neet Groeët …. mer waal Grueëts!”