Dean Sniekers 46ste Jeugdprins van VV de Gangmaekers

De sjpanning was te snieje inne zaal. De leechte waare gedimpt. De temperatuur sjteeg. Alle Gangmaekers en Gangmaekerinnekes haaje dezelfdje vraog; Waem waerdj de 46ste Jeugdprins. Die vraog waerdje gelukkig sjnel beantwoordj: Dean Sniekers!

Effe väörsjtèlle:

Ich wil mich gaer efkes väörsjtèlle: Ich bön Dean Sniekers en 12 jaor aod. Ich woean midde oppe Dörpsjtraot same mèt mien pap Bas, Mam Monique en zöske Sophie. Sins dit sjoealjaor zit ich op Sint Ursula in Häör, en doon de Ipad-Klas. Mien hobbies zeen tennisse biej Helios en oppe zaoterdig zuuse mich döks op of aan ’t water bie de Terwindvaarders in Pol. Ich vinj ’t fijn óm te vare, ouch same met pap en mam op ós eige buëtje, en den ’t leefst zelf achter ’t sjtuur. Ouch gaon ich aaf en toe gaer mountainbike en kros ich met miene kwad of aoje brómmer achteróm inne wei.

Natuurlik hoofdje ich neet lang nao te dinke uever mien prinses Gwen en adjedant Sam, ómdet det echte Gangmaekers zeen. Ich weit zeker det wae d’r mèt zien drieje en natuurlik de Jeugdraod, ein ónvergaetelik jaor van gaon make. We hoeape det gae met ós gaotj rouze, sjpringe en väörnamelik Knalle!

Gaer sjloet ich aaf met miene spreuk,

“Laot alles valle, wae gaon knalle!”