Mats Scheepers Baereprins van VV de Gangmaekers

Aafgelaope zaoterdig waerdje tiedes de Baeremiddig Mats Scheepers oêtgeroepe toet Baereprins Mats I.

Effe väörsjtèlle:

Hallo Baere en Baerinnekes, waat vinj ich ‘t sjiek det ich mich moog väörsjtèlle es Baereprins van Hael 2017! Ich woeën hiej noe net ein jaor in Hael mèt pap Xavier, mam Charlotte en broor Youp en ich vinj ‘t keisjiek det ich noe al Baereprins moog zeen.

Gaer wil ich aafsjloête mèt miêne sjpreuk:

“Mèt väöl herrie en kebaal, gaon wae same rouze inne zaal!!“