Jeugdprins Nino I

De sjpanning was te snieje inne zaal. De leechte waare gedimpt. De temperatuur sjteeg. Alle Gangmaekers en Gangmaekerinnekes haaje dezelfdje vraog; Waem waerdj de 45ste Jeugdprins. Die vraog waerdje gelukkig sjnel beantwoordj: Nino Schmitz!

Effe väörsjtèlle:

Leef Gangmaekers en Gangmaekerinnekes, miene naam is Nino Schmitz ich bön 12 jaor en woean same mèt Stefan en Eefje, zöster Janet, breurke Senna en óze leve hóndj Zipp oppe Kapellaan. Ich bön brökpieper op St. Ursula in Häör.

Miene groeatste druim waas jeugprins waere, ich waas dus blie verrastj en opgelócht nao maondje vastelaoveskrakers zinge (zèllefs in Spanje oppe kemping), sjlecht d’rvan sjlaope detse mich kwoeame vraoge. Same mèt mien Jeugdprinses Romy (Bijlmakers) en Jeugdadjedant Jorre (Simons) make wae d’r eine tegekke vastelaovendj van! 

“Mèt dans en meziek sjäöre wae door ‘t Gangmaekersriek!”